ZpětÚvodAktuality Novinky v pronájmu nebytových prostor

Novinky v pronájmu nebytových prostor

Novinky v pronájmu nebytových prostorProstor sloužící podnikání

Prostor sloužící podnikání je v novém občanském zákoníku vymezen jako místnost či prostor, který je pronajat za účelem provozování podnikatelské činnosti a slouží alespoň převážně podnikání. Není tedy nutné, aby byl využíván výhradně k podnikání.

Do pojmu „prostor sloužící podnikání“ lze zahrnout široké spektrum částí nemovité věci a venkovních prostor, kde má docházet dle ujednání k činnosti přinášející zisk. Také pojem „podnikání“ je velmi široký, zahrnuje nejrůznější živnostenskou, výrobní, skladovací činnost, dále také svobodná povolání včetně umělecké tvorby.

Práva nájemce i pronajímatele se mění v souvislosti s tím, pro jaký účel jsou dané prostory využívány.

Pravidla nájemní smlouvy a ukončení

V současnosti je možné nájemní smlouvu k nebytovým prostorům uzavřít jednak na dobu neurčitou, jednak také na dobu určitou, která musí být sjednána v nájemní smlouvě. Podle toho se potom odvíjí také způsob případného ukončení. Nájem na dobu neurčitou lze dle NOZ vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájem na dobu určitou lze vypovědět se lhůtou tří měsíců a výpověď musí obsahovat odůvodnění.

Pokud skončí nájem výpovědí ze strany pronajímatele, aniž by byly hrubě porušeny povinnosti nájemce, má nájemce právo na výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce. Zde vyvstává problém s určením výše náhrady a s určením osoby, od které má nájemce tuto náhradu požadovat.

Pokud dojde k ukončení nájmu výpovědí, má vypovězená strana právo do jednoho měsíce vznést písemné námitky u protistrany. Pokud pronajatý prostor v souladu s výpovědí vyklidí, potom to znamená, že výpověď přijal bez námitek.

3 zásadní novinky v pravidlech pronájmu nebytových prostor:

  • 1.    Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání

Než vešel nový občanský zákoník v platnost, pronajímatel s nájemcem uzavíral smlouvu o nájmu nebytových prostor. Od 1. ledna 2014 se místo smlouvy o nájmu nebytových prostor nově uzavírá smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání. Nový občanský zákoník stanovuje nová pravidla pro sjednání, průběh i ukončení podnikatelského nájmu.

  • 2.    Nájem nebytových prostor

Nájem nebytových prostor již využijeme pouze v případě, kdy pronajímané prostory nejsou využívány pro podnikatelskou činnost. Jedná se o prostory k soukromým účelům, úřady, instituce, spolky apod. Dosavadní nájemní vztahy je nutné důkladně prozkoumat a přizpůsobit novým pravidlům.

  • 3.    Pacht

Pokud nájemci z podnikatelské činnosti plyne výnos z jejich „používání“, nájemní vztah se nově mění na pacht. Například jde o pronájmy penzionů, restaurací, činžovních domů, hudebních klubů atd.

Jak můžeme vidět, úprava nájmu prostor určených podnikání dostala díky NOZ úplně nové pojetí. Je proto velmi důležité ohlídat si veškeré náležitosti a vyhnout se tak případným sporům či nedorozuměním.

 


Rychlý kontakt

  • Ka - New Generation reality s.r.o.
  • Mobil: +420 724 927 077
  • Email: info@kareality.cz

Facebook

Novinky

Přihlašte se zdarma do našeho seznamu novinek